Pakiet Zimowy

Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie reprezentując interesy swoich członków podjęło się roli koordynatora w zakresie opisu oraz szczegółowej analizy projektów aktów prawnych tzw. „Pakietu Zimowego”, a także dokumentów towarzyszących tym projektom. W ramach analizy została dokonana ocena prawna oraz ekonomiczna zmian legislacyjnych Pakietu Zimowego. W ramach analiz skoncentrowano się na zmianach, które mogą być niekorzystne dla polskiego sektora elektroenergetycznego, polskiej gospodarki lub konsumentów. Efektem analizy są propozycje poprawek do przepisów aktów Pakietu Zimowego, zmierzające w kierunku rozwiązań uwzględniających uwarunkowania funkcjonowania krajowego sektora elektroenergetycznego i jego klientów. Zmiany legislacyjne zostały uzupełnione uzasadnieniem prawnym oraz ekonomicznym, do wykorzystania przez naszych przedstawicieli na forum europejskim.

Krótka charakterystyka

30 listopada 2016 roku Komisja Europejska opublikowała projekt reformy unijnego rynku energii, tj. pakiet na rzecz czystej energii dla wszystkich Europejczyków, tzw. Pakiet Zimowy. Pakiet ten to szeroki zestaw regulacji dotyczących sektora energii elektrycznej, który dotyka nie tylko kwestii unijnego rynku energii elektrycznej, ale także przedstawia propozycje zmian w obszarach energii odnawialnej, efektywności energetycznej oraz zarządzania unią energetyczną.

Pakiet Zimowy jest rezultatem działań podjętych przez Komisję Europejską, aby stworzyć unię energetyczną, która zgodnie z programem politycznym Jean’a Claude’a Junckera ogłoszonym w 2014 roku, stanowiła jeden z dziesięciu priorytetów Komisji. W lutym 2015 roku Komisja opublikowała Strategię ramową na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej polityce w dziedzinie klimatu . W świetle tego dokumentu „celem stabilnej unii energetycznej, której podstawą jest ambitna polityka w dziedzinie klimatu, jest zapewnienie konsumentom w UE – gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom – bezpiecznej, zrównoważonej, konkurencyjnej energii po przystępnych cenach. Osiągnięcie tego celu wymagać będzie gruntownej transformacji europejskiego systemu energetycznego”.

Długofalowe cele unijnej polityki energetycznej Komisja Europejska chce realizować w oparciu o 5 filarów unii energetycznej, które mają na celu doprowadzenie do większego bezpieczeństwa energetycznego, stabilności i konkurencyjności, tj.:

 • bezpieczeństwo energetyczne, solidarność i zaufanie,
 • zintegrowany rynek energii,
 • efektywność energetyczną zmniejszającą popyt na energię,
 • obniżenie emisyjności,
 • badania naukowe, innowacje i konkurencyjność.

Projekty regulacji Pakietu Zimowego stanowią narzędzia realizacyjne koncepcji Unii Energetycznej, a koordynację jej skutecznego wdrażania mają zapewnić zintegrowane krajowe plany energii i klimatu.

Dokumenty wchodzące w skład Pakietu Zimowego:

 • Dyrektywa w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej,
 • Rozporządzenie w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej,
 • Rozporządzenie w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej,
 • Rozporządzenie ustanawiające Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki,
 • Rozporządzenie w sprawie zarządzania unią energetyczną,
 • Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej,
 • Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków,
 • Dyrektywa w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.